Internet stał się miejscem, w którym coraz częściej zawierane są różnego rodzaju umowy. Może to dotyczyć zakupów online, świadczenia usług internetowych, elektronicznych formularzy itp. Co trzeba wiedzieć sporządzając lub podpisując umowę elektroniczną? Kiedy umowa zawarta przez e-mail staje się ważna, a kiedy trzeba potwierdzić ją pisemnie?

Umowy elektroniczne, czyli co?

Umowy elektroniczne zawierane są najczęściej przez e-mail. Są one warunkowane dyrektywami Unii Europejskiej, ale i przepisami polskiego systemu prawnego. W definicji umowa elektroniczna to inaczej kontrakt, który jest zgodnym oświadczeniem woli. Można je podzielić na kontrakty jednostronnie zobowiązujące (czyli takie, które skutkują obowiązkami na jednej ze stron), dwustronnie zobowiązujące (wywołujące skutki u obu stron), dwustronne (zawierane przez 2 podmioty), wielostronne (między więcej niż 2 podmiotami), nazwane (ujęte w polskim prawie) i nienazwane (nieopisane w ustawach, w przypadku których należy wykorzystywać istniejące rozwiązania prawne).

 
Jak więc widać, sporządzenie odpowiedniego i wiążącego kontraktu nie jest proste, ale umowy elektroniczne pomoże skonstruować prawnik (informaticalegis.com), który wskaże, jakie rozwiązanie będzie w konkretnym przypadku najlepsze.

 

Kiedy umowa elektroniczna jest ważna?

Jeżeli ustawa nie przewiduje formy pisemnej pod rygorem nieważności, wystarczające jest sporządzenie umowy, przesłanie jej w załączniku lub bezpośrednio w treści maila. Istotne jest oczywiście jasne oświadczenie woli. Jeśli jednak wymagana jest forma pisemna, wówczas taka umowa nie będzie ważna, mimo iż teoretycznie jest ona zawarta w takiej właśnie formie. Podpis musi być własnoręczny, a więc należy poprosić drugą stronę o wydrukowanie umowy, podpisanie i odesłanie w co najmniej 2 egzemplarzach.

 
Umowa z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego

Jest jeszcze jedna możliwość, która skraca czas zawierania umowy. Mowa o bezpiecznym podpisie elektronicznym, który weryfikowany jest przez specjalny certyfikat. Wykorzystywanie takiego podpisu do umów daje im moc prawną. Podpis elektroniczny można stosować w przypadku podpisywania takich dokumentów jak faktury elektroniczne, umowy handlowe, e-deklaracje podatkowe czy podczas rejestrowania działalności gospodarczej. Możliwe jest również załatwienie wielu spraw urzędowych. Taki podpis elektroniczny jest płatny. Należy go nabyć u jednego z dostawców polecanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Cena podpisu kwalifikowanego zależna jest od okresu ważności podpisu, rodzaju urządzenia do składania podpisu, ale i dostawcy.

 
Co ważne, bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wystarczający w przypadku podpisywania kontraktów wymagających sporządzenia aktu notarialnego, np. podczas sprzedaży nieruchomości. Wyjątkami są również umowy spółki cywilnej, pożyczki o wartości co najmniej 500 000 zł oraz umowy o prace budowlane.

Artykuł partnera