W Urzędzie Miasta powstał dokument „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022”.

Jego głównym celem jest wskazanie działań mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia mieszkańców. Wykonanie wskazanych działań powinno docelowo wprowadzić do redukcji hałasu. Dokument jest drugim opracowaniem tego typu dla Katowic i stanowi aktualizację programu z roku 2010. Po uchwaleniu przez Radę Miasta stanie się aktem prawa miejscowego.
- Program został stworzony na podstawie gruntownej analizy efektywności dostępnych środków obniżenia hałasu. Opracowując niniejszy dokument, wzięliśmy pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, ale także tendencje rozwojowe miasta, skargi mieszkańców oraz możliwości katowickiego budżetu. Dzięki temu dostosowano program do polityki ekologicznej, rozwojowej i finansowej miasta – mówi Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice

W ciągu 21 dni, począwszy od 24 lipca (do 14 sierpnia) każdy może zapoznać się z projektem w siedzibie Urzędu Miasta Katowice – w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Rynek 1, pok. 610, w godzinach od 7.30 do 15.00. W tym samym terminie można również zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące projektu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres skrzynki elektronicznej ks@katowice.eu).

Dokument dostępny jest pod adresem:
http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=103077&menu=679

Co to za Program?
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022” został opracowany zgodnie z Artykułem 119 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku oraz Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 25 czerwca 2002 roku, odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Opracowany dokument jest drugim tego typu dla Katowic i stanowi aktualizację programu sprzed siedmiu lat.
Głównym celem programu jest wskazanie działań mających na celu ograniczenie emisji hałasu dla środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia mieszkańców. Ich wykonanie powinno docelowo doprowadzić do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych w tych obszarach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm.
Podstawą merytoryczną opracowania programu jest tzw. Mapa akustyczna 2015, a materiałem wyjściowym są mapy: imisyjne (wskazujące poziom hałasu w środowisku), różnicowe (wskazujące przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku) oraz mapy rozkładu wskaźnika M (miara zagrożenia hałasem uwzględniająca wielkość przekroczenia wartości dopuszczalnej i liczby narażonych osób).

Ile program kosztował?
Zakończone w lipcu prace weryfikacyjne nad „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022” były objęte umową nr 2830/2014 z 28 listopada 2014 roku, zawartą pomiędzy miastem Katowice a konsorcjum firm, złożonym z AkustiX sp. z o.o. (lider konsorcjum), NATURPROJEKT Tomasz Pakuła, Ewa Nicgórska-Dzierko „EQM” System i Środowisko oraz ACESOFT Sp. z o.o. (członkowie konsorcjum). Całkowity koszt opracowania programu zamknął się w kwocie 191 880 złotych.

Jakie są najważniejsze wskazania opracowanego dokumentu?
Program składa się z czterech podstawowych elementów:
• analizy aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonanej na podstawie Mapy akustycznej z 2015 roku, która wskazuje obszary najbardziej narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu,
• oceny realizacji poprzedniego programu, obejmującej analizę przyjętych założeń i strategii oraz stopnia realizacji zamierzonych zadań,
• wyznaczenia podstawowych kierunków działań zmierzających do obniżenia hałasu w środowisku,
• wskazania obszarów i zakresu działań przeciwhałasowych w odniesieniu do poszczególnych źródeł hałasu.

Jakie korzyści płyną z tego dokumentu dla mieszkańców?
Program tworzony jest dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza wartość dopuszczalną dla tzw. długookresowych wskaźników oceny hałasu, LDWN oraz LN, które są wskaźnikami hałasu uśrednionego w okresie jednego roku. Bezpośrednie korzyści odczują mieszkańcy w przypadku zrealizowania strategicznego celu programu, jakim jest docelowe obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych, wyrażonych przy pomocy obydwóch wskaźników długookresowej oceny hałasu, czyli LDWN i LN. W praktyce samorząd w pierwszej kolejności zamierza ingerować tam, gdzie wskaźniki, dla przekroczenie wartości dopuszczalnej są najwyższe. Samo wdrażanie Programu wymaga współpracy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, funkcjonowanie systemu transportowego, planowanie budżetowe, za sprawy ochrony środowiska, a także wielu podmiotów zewnętrznych. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu będzie za koordynował oraz prowadził oraz monitorował realizację poszczególnych zadań Programu.

Harmonogram działań Programu


Podsumowanie
Patrząc realnie na wielkość obszaru narażonego na hałas, liczebność źródeł dźwiękowych, dostępność skutecznych metod redukcji hałasu oraz koszt ich wdrażania, należy zdać sobie sprawę, że całkowita realizacja Programu będzie możliwa w perspektywie kilkunastu lat. Dlatego już dziś niezbędny jest podział wyzwań na krótko-, średnio- i długoterminowe, przy podstawowym kryterium typowania kolejności realizacji zadań, które jest oparte na jest wskaźnikach przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku oraz liczbie narażonych osób (czego miarą jest wskaźnik M).

Ze względu na strategiczny charakter dokumentu Program nie obejmuje tych obszarów, w których znajdowały się tylko pojedyncze budynki, z małą liczną osób narażonych, pomimo możliwości wystąpienia tam przekroczeń wartości dopuszczalnych o 5-10 dB, ani miejsc, w których wartość wskaźnika M jest mniejsza niż 5 dB.