Aby legalnie pracować w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie. Mówią o tym przepisy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, dlatego też warto wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty będą do tego niezbędne.

Gdzie starać się o zezwolenie na pracę w Polsce?

Przyjeżdżając do Polski w celach zarobkowych, obowiązkiem każdego cudzoziemca jest posiadanie zezwolenia na pracę, które pozwoli mu wykonywać ją w sposób legalny i zgodny z prawem. Do tego oczywiście potrzebna jest także legalizacja pobytu, a gdy już najważniejsze formalności są załatwione, należy udać się z wnioskiem do urzędu wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Trzeba pamiętać, że zezwolenie na pracę wydawane jest tylko na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 
Jak dostać zezwolenie na pracę?

Taki wniosek może złożyć zarówno pracownik osobiście, jak i pracodawca, jednak nie dla każdego wypełnienie wszystkich formalności może być łatwe, szczególnie gdy będąc obcokrajowcem, słabo zna się język polski i obowiązujące przepisy. W takim przypadku otrzymanie zezwolenia na pracę w Polsce ułatwi kancelaria z Katowic (www.lexadvena.com), która zajmie się kwestią uzupełnienia i skompletowania wszystkich potrzebnych dokumentów. To o tyle istotne, że przepisy prawa dość dokładnie opisują zasady przyznawania zezwoleń na pracę, z uwzględnieniem zarówno warunków koniecznych do spełnienia, jak i wyjątków od ustalonych reguł.

 
Czym jest zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca?

Mówiąc wprost – jest to dokument potwierdzający, że dana osoba ma prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce na określonych warunkach. Dlaczego określonych? Zezwolenie dokładnie opisuje zakres obowiązków pracowniczych cudzoziemca, to na jakim stanowisku może pracować, jaki typ pracy wykonywać, a także wysokość najniższej stawki wynagrodzenia. Zezwolenie określa również wymiar czasu pracy, liczbę godzin pracy w miesiącu oraz to na jakim rodzaju umowy świadczy on pracę. Co istotne, dokument ten dotyczy przede wszystkim umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych (zlecenie i o dzieło).

 
Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać zezwolenie na pracę w Polsce?

Aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce, podstawą jest legalizacja pobytu. Jeżeli głównym powodem przyjazdu jest przede wszystkim praca, wówczas najlepiej jeżeli postarają się oni o zezwolenie na pobyt czasowy i pracy. O takie zezwolenie mogą również ubiegać osoby będące w Polsce na podstawie wizy (poza wizą turystyczną i ze względów humanitarnych) albo pobytu czasowego ze względu na pracę wymagającą wysokich kwalifikacji.

 
Oprócz podstawowych dokumentów, jak zezwolenie na pobyt, a także dokumentów potwierdzających tożsamość, konieczne będzie przedstawienie także: ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentów potwierdzających stały dochód oraz miejsce zamieszkania.

 
Kto nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce?

Według przepisów prawa istnieje także możliwość pracy w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie. Dotyczy to przede wszystkim osób przebywających w kraju na podstawie zezwolenia na pobyt stały, a także zezwolenia rezydenta długoterminowego.

 
Dodatkowo o takie pozwolenie nie muszą ubiegać się ci cudzoziemcy, którzy zostali oddelegowani do pracy w Polsce na okres 3 miesięcy, a miejsce ich stałego zamieszkania jest poza granicami RP. Na ułatwienia mogą także liczyć pracownicy sezonowi. W grupie uprzywilejowanych znajdują się również obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy mogą podjąć pracę bez zezwolenia, ale nie trwającą dłużej niż 6 miesięcy w ciągu roku. Mając małżonka w Polsce lub będąc studentem czy absolwentem polskiej uczelni czy szkoły średniej także nie ma potrzeby ubiegania się o zezwolenie na pracę.