W związku z ujawnieniem przypadków pozbywania się odpadów zielonych poprzez wyrzucanie ich na teren przyległej nieruchomości, Straż Miejska w Katowicach przypomina, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach, nakazują selektywną zbiórkę odpadów, w tym również odpadów zielonych.

Odpady zielone to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące m.in z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście). Odpady zielone wchodzą w skład odpadów biodegradowalnych – odpadów które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Jak zagospodarować odpady zielone?

Odpady biodegradowalne/zielone możesz oddać firmie wywożącej odpady.
Pamiętaj – opady takie z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są z częstotliwością:
- raz w miesiącu - w styczniu, lutym, grudniu,

- cztery razy w miesiącu - w październiku, listopadzie,

- dwa razy w miesiącu – pozostałe miesiące

Worki wymieniane są w systemie worek za worek – maksymalnie pozostawianych jest 6 sztuk, w dodatkowe worki należy wyposażyć się we własnym zakresie.

Odpady biodegradowalne odbierane są wg osobnego harmonogramu. Sprawdź na www.mpgk.com.pl

Odpady biodegradowalne można także bezpłatnie oddać w jednym z czterech Gminnych Punktów Zbierania Odpadów zlokalizowanych pod adresami:
Milowickiej 7A
Obroki 140
Zaopusta 70
Bankowej 10

Szczegółowe informacje na stronie http://odpady.katowice.eu/dla-mieszkancow/gminne-punkty-zbierania-odpadow/

Uwaga – jednorazowo (w ciągu jednego dnia) mieszkaniec ze swojej nieruchomości może łącznie dostarczyć do GPZO maksymalnie 1 m3 odpadów ulegających biodegradacji

Można też zakładać własne kompostowniki. Kompostowanie to prosty i tani sposób pozbywania się odpadów zielonych. Kompostując odpady nie tylko pozbywamy się ich w najbardziej przyjazny środowisku sposób, ale także uzyskujemy uniwersalny nawóz pomocny przy użyźnianiu każdego rodzaju gleby.

Pozbywanie się odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych w sposób niezgodny z przepisami oraz podrzucanie odpadów na teren innej nieruchomości stanowi wykroczenie określone w art. 10 ust.2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zw. z § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 7 pkt 2 UCHWAŁY NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice, zagrożone grzywną w postaci mandatu karnego do 500 zł.