W Dzienniku Ustaw Ministra Zdrowia pojawiła się informacja na temat stawki za pobyt w izbie wytrzeźwień. Zmieniła się ona na 316,12 zł.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia czytamy: "Na podstawie art. 422 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) ogłasza się, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji wynosi 316,12 zł)" 

Dla porównania, w ubiegłym roku maksymalna stawka utrzymywała się na poziomie 309,01 zł i tyle wynosiła opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień w Katowicach.  

Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach, które mają więcej niż 50 tysięcy mieszkańców, mogą organizować izby wytrzeźwień. Opłata za pobyt w takim miejscu trafia do samorządu terytorialnego. Jej wysokość każdorazowo ustala Rada Miasta, a maksymalną stawkę określa Minister Zdrowia.