Naukowo zostało udowodnione, że obecność rodziców przyspiesza proces leczenia. Choćby dlatego szpital nie powinien pobierać od niego opłat za towarzyszenie dziecku na sali chorych – uważa minister zdrowia. I zapowiada zmiany prawne.

Zapis o tym, że szpital nie może pobierać od rodzica opłat za pobyt z dzieckiem na oddziale zostanie umieszczony w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nad której projektem pracuje resort. – Dopuszczalne będą tylko opłaty za dodatkowy pokój czy posiłki dla rodzica – zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

O zniesienie opłat dla rodziców, którzy towarzyszą w szpitalu swoim chorym dzieciom organizacje pacjentów apelowały wielokrotnie. Dziś wiele szpitali wymaga od opiekunów opłat za pobyt z dzieckiem w noc. Wahają się one od kilku nawet do kilkunastu złotych za dobę. 

O zniesienie opłat za pobyt rodziców na oddziale z dzieckiem już w lutym 2017 r. wystąpił do ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. „Niektóre szpitale utrudniają pobyt rodziców na oddziałach dziecięcych czy też pobierają opłaty za realizację praw pacjenta, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 34 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokości niewspółmiernej do poniesionych przez szpital kosztów, np. 10 zł za dobę za możliwość rozłożenia przez rodzica własnej karimaty na podłodze przy łóżku dziecka" – pisał RPD do ministra. Dodał, że podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnienia właściwych warunków pobytu i leczenia pacjenta, a te – w przypadku dziecka – obejmują również możliwość pobytu rodziców. „Z punktu widzenia dobra dziecka, możliwość zagwarantowania mu możliwie najczęstszych i nieograniczonych kontaktów z osobami bliskimi jest zasadna i pożądana" – pisał RPD.

Podkreślał, że podmiot leczniczy ma prawny obowiązek zapewnienia warunków pobytu także dla rodziców i opiekunów dziecka. Art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu, który wykonuje działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a zgodnie z ust. 8 części Y załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w oddziale dziecięcym muszą być dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dziecka.

Minister zapewnił, że takie zmiany wejdą w życie za około trzy miesiące.